Polityka prywatności newslettera

I. Administrator danych

 • 1. Administratorem danych osobowych subskrybentów newslettera jest MANUFAKTURA ELISABETH SP. Z O.O., ul. Lutosławskiego 5, 44-240 Żory, NIP: 6511736509; REGON: 361261152, ING BANK ŚLĄSKI: 10 1050 1634 1000 0097 1914 1864, współtwórca i główny administrator sklepu internetowego Royal Knitting, znajdującego się pod adresem www.royalknitting.com. Z administratorem danych można się skontaktować:
  • a) pod adresem korespondencyjnym: MANUFAKTURA ELISABETH SP. Z O.O., ul. Lutosławskiego 5, 44-240 Żory;
  • b) pod adresem poczty elektronicznej: info@royalknitting.com

II. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

A. Newsletter

 • 1. Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu dostępnego tutaj. Administrator przetwarza następujące dane:
  • a) podany adres e-mail
  • b) datę przystąpienia do subskrypcji
  • c) informację o wysyłce newsletterów.
 • 2.Ponadto administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką prywatności, w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.
 • 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi newslettera.

B. Reklamacje

 • 1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe subskrybentów składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 • 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi newslettera, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

C. Postępowanie wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 • 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem subskrybenta, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 • 2. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta.

III. Odbiorcy danych użytkowników

Administrator ujawnia dane osobowe subskrybentów wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

IV. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 • 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  • a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  • b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  • c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  • d)do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  • e)do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
   • - administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  • h) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 • 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 • c) telefonicznie: (22) 531 03 00

VI. Zmiany polityki prywatności

 • 1. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji subskrybentom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności subskrybenci zostaną poinformowani e-mailowo na adres podany do realizacji usługi newslettera.
 • 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 14.10.2019

VII. Akty prawne przywoływane w klauzuli

 • 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
 • 2. Art. 74 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).